Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Úsporná domácnost - V - Obnovitelné zdroje

V dnešním, již pátém díle o úsporné domácnosti se věnujeme možnostem stále oblíbenějšího využití obnovitelných zdrojů energie jako jsou dřeva, solární energie a tepelných čerpadel, pro vytápění rodinných domů.

DŘEVNÍ HMOTA - KLASICKÉ SPALOVÁNÍ


Spalování dřeva je nejstarším způsobem získávaní tepla a i v dnešních podmínkách je to zřejmě optimální ekologické palivo pro rodinné domky, ale i větší budovy a dokonce i v soustavách centrálního vytápění menších obcí. Důvodem je jednak nízká emisní zátěž, charakter obnovitelnosti dřevní hmoty (na rozdíl od uhlí, plynu, kapalných paliv) a jistě i cenová přijatelnost. Rovněž pořizovací náklady na spalovací zařízení jsou přijatelné.
Kromě výše uvedených výhod má topení dřevem i své nevýhody, a to zejména:

· náročnost na přípravu paliva (řezání, štípání příp. svoz z lesa)

· nutnost velkých skladovacích prostor paliva (minimálně na dvě topné sezóny v případě, že jeden rok dřevo sami sušíme)

· nestálost vlhkosti v palivu, tzn. nestejně kvalitní proces spalování

· nízký komfort obsluhy (nutnost přikládání)

· omezená možnost regulace výkonu zdroje

Technické parametry kotlů na dřevo*:

Účinnost přeměny paliva na teplo (celoroční)

cca. 75 %

Výhřevnost paliva

4,2 kWh/kg
15,0 MJ/kg

Průměrná spotřeba paliva pro výrobu 90 GJ užitečného tepla (rodinný domek)

8 000 kg

*Uvedené hodnoty je nutno brát pouze jako orientační. Velmi záleží na druhu dřevní hmoty a její vlhkosti a dále na druhu spalovacího procesu a spalovacím zařízení


SPALOVÁNÍ ŠTĚPKŮ A DŘEVENÝCH PELET

Dřevní štěpka
je tvořena rozdrcenými částmi větví, kmenů, kůry a obdobného materiálu o různém rozměru: délka 5 až 50mm (ve směru vláken), šířka 5 až 30mm ( průměr), tloušťka 5 až 15mm (záleží na typu použitého štěpkovače). Výhřevnost štěpky je závislá především na obsahu vody.

Pelety
Jsou naprosto suché - tedy skladovatelné - granule kruhového průřezu o průměru 6 až 14 mm a o délce 2 až 5 cm. Jsou vyráběny z organického materiálu (piliny z tvrdého a měkkého dřeva, pazdeří, sláma) pod vysokým tlakem a za teploty kolem 900°C. Jejich jediným pojivem jsou pryskyřice, obsažené ve dřevu. Výhřevnost peletek je podle státní zkušebny až 19 MJ/kg. Po spálení zůstává minimální množství popela (0,5-1,5%), který lze využít jako minerální hnojivo. Jsou ekologickým palivem.
Pohodlí při obsluze se přibližuje kapalným palivům a zemnímu plynu.

TOPNÉ PELETY mají následující vlastnosti:
Průměr
10 - 30 mm
Délka
max. 80 mm
Výhřevnost
15 - 17 MJ/kg (jako hnědé uhlí)
Obsah vody
7,5%, dále nesají vlhkost
Obsah popela
max. 8%
Obsah síry
< 0,1%

Pelety splňují všechny další parametry potřebné pro spalování v kotlích malého a středního výkonu. Nevýhodou je cena, která se v některých lokalitách blíží ceně tepla ze zemního plynu.


DŘEVNÍ HMOTA - ZPLYŇOVÁNÍ

Dalším způsobem spalování dřevní hmoty je zplyňování ve speciálních kotlích (princip pyrolytického spalování - dřevoplyn). Výhodou tohoto způsobu je poměrně vysoká účinnost přeměny paliva na teplo - okolo 80 % průměrné celoroční účinnosti a ostatní výhody spalování dřeva. Další výhodou je možnost kombinace paliv, dřevo lze nahradit nebo doplnit kvalitním hnědým uhlím. Provozní výhodou je rovněž možnost stáložárného provozu, tzn. nastavení spalovacího procesu na dobu okolo 12 hodin s možností snadného najetí na jmenovitý výkon kotle, což je používáno pro noční útlumy. Velkou výhodou oproti klasickému způsobu spalování tuhých paliv je možnost plynulé regulace výkonu kotle i v přechodových obdobích (jaro, podzim) při udržení vysoké účinnosti.

Jde o kotle na suché polenové dřevo, které minimálně 1 - 2 roky volně schlo pod přístřeškem. Nevýhody spočívají v nutnosti dodržení kvality požadovaného paliva - vlhkost max. 20%, předepsané velikosti dřevní hmoty apod., jinak je podstatným způsobem snížena životnost kotle. Pro dosažení správné funkce kotle je nutná jistá provozní kázeň, spočívající zejména v pravidelném čištění (možno i za provozu), minimálně každý týden. Jakákoli provozní nekázeň může mít podle výrobců těchto kotlů velký vliv na průběh zplyňovacího procesu. Životnost kotle může velmi výrazně klesnout, pokud nebudou kotle provozovány podle návodu, k destrukci může při hrubém porušování zásad provozu dojít již za dva roky.


SPALOVÁNÍ DOMOVNÍHO ODPADU...

...nebo spíše jen jeho spalitelné části vyžaduje zvláštní technologický postup. Ve velkých profesionálních spalovnách se vzniklé kouřové plyny "dopalují" zdržením po dobu několika sekund ve spalovací komoře při vysokých teplotách. Při spalování odpadků, které se přes týden nahromadily v domácnosti, se volí přesně opačný postup - zapálení hromady více či méně spalitelného odpadu ve studeném kotli, často bez pomocného paliva a při nedostatku spalovacího vzduchu. Oheň pouze doutná a z komína pak vystupují zapáchající spaliny, které obsahují látky typu dioxinů, furanů a fosgenů - jinak používaných též jako vojenské bojové plyny. Pomineme-li kompostování a obdobné technologie, cesta ke snížení alespoň části domovního odpadu vede přes třídění. V prvé řadě se snažíme vzniku odpadů předcházet, výrobky co nejvíce používat, ty nepoužitelné pak recyklovat. Papír a polyetylén shoří bez problémů, spalovat PVC a polystyrén v domácím kotli je velmi nebezpečné. Proto pokud spalovat odpad, tak v kotli, který je zahřátý na provozní teplotu, s přebytkem vzduchu a podpůrným palivem. Při spalování gumy, plastů, umělých textilních vláken nebo dřevotřísky si ale musíme uvědomit, že z komína nevychází jen obyčejný a nepříjemně zapáchající dým, ale i karcinogenní a jedovaté látky.


SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Na území České republiky lze energii slunečního záření velmi dobře využít. Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) je od 1400 do 1700 hod/rok. Energie dopadající kolmo na 1m2 plochy představuje 800 až 1250 kWh ročně. Z toho vyplývá, že při dobré účinnosti solárního systému lze získat z relativně malé plochy (tedy podstatně menší než je střecha rodinného domku) poměrně velké možnosti tepla.

Solární kolektor je zařízení využívající s velkou účinností teplo obsažené ve slunečním záření, které se pomocí spojovacího potrubí přenáší v teplonosné látce (vzduch nebo kapalina) k dalšímu využití. Sestavu slunečních kolektorů využíváme především pro ohřev teplé vody, pro ohřev vody bazénu i pro vytápění ve studených letních dnech, na jaře a na podzim.

Výhody využití solárních zařízení:

· slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie.

· výhodou využití sluneční energie jsou nulové palivové náklady (sluneční energie je zdarma).

· vysoká životnost zařízení 15 - 20 let a jeho nenáročná obsluha.

· vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20 - 50% potřeby tepla k vytápění a 50 - 70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti.

· významným přínosem je i úspora fosilních paliv, jejichž spalováním znečišťujeme přírodu emisemi SO2 , CO2 , NOx a prachových částic.

· Uvedené výhody příznivě ovlivňují návratnost vložených finančních prostředků a čistotu životního prostředí.
Nevýhody využití solárních zařízení

· sluneční energii nelze využít jako samostatný zdroj tepla. Pro celoroční využití je nutný doplňkový zdroj energie, který pokrývá zvýšenou potřebu v době, kdy je slunečního záření nedostatek.

· vysoké investiční náklady na jejich pořízení a delší doba návratnosti. Návratnost vložených finančních prostředků je závislá na cenové úrovni používaného paliva před instalací solárních kolektorů, na velikosti soustavy a způsobu využití (ohřev vody, přitápění, ohřev bazénů, technologie, atd.).

· při instalaci solární soustavy do stávajícího objektu je návratnost investic závislá i na rozsahu úprav, které je nutné provést před instalací (zateplení, úprava topné soustavy, změna doplňkového zdroje).


TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo z vnějšího prostředí (z nízkoteplotního zdroje), a tak umožňuje využití tepla, které nelze běžným způsobem přímo využít, protože má příliš nízkou teplotu.

Tepelné čerpadlo se používá k ohřevu či předehřevu topné vody, k ohřevu vody v bazénu, k přípravě teplé vody, k horkovzdušnému vytápění, atd.
V opačném režimu, tj. chladícím, odebírá teplo z vnitřního prostředí, které se ochlazuje (chlazení, klimatizace prostor).

V České republice jsou dobré podmínky pro využití tepelných čerpadel. Volba jednotlivých typů je závislá na místních podmínkách, předpokládaném způsobu využití a stávajícím či uvažovaném topném systému.

Zatím nejrozšířenějším zdrojem nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla je teplo obsažené v zemi, tj. teplo obsažené v pevné látce. Získává se ve vhodném výměníku tepla a převádí se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Teplo se získává ve výměníku zhotoveném z plastových trubek, uloženém v hlubinném vrtu nebo v horizontálním plošném nebo výkopovém kolektoru v hloubce 1,5 až 2m - vhodném pro menší výkony. Hlubinný vrt (vrty), který je potřebný pro větší výkony, je poměrně nákladný a vrtání v blízkosti obytného domu je spojeno i s možným znečistěním.

Tepelné čerpadlo je tedy ve své podstatě velká chladnička, která namísto potravinám odebírá teplo z jiného zdroje - z půdy v okolí vytápěného objektu, z vody ve studni nebo z okolního vzduchu. Výměníkem tepla (u klasické chladničky zadní část) předává odebrané teplo do topného systému. Tepelné čerpadlo dokáže ohřát vodu až na 55°C. S touto vodou můžeme vytápět objekt, ohřívat teplou užitkovou vodu v bojleru nebo bazénu.

Hlavní výhodou tepelného čerpadla jsou jeho nízké provozní náklady. Při spotřebě 1 kWh elektrické energie pro pohon kompresoru dokáže tepelné čerpadlo získat 2,7 - 4,5 kWh energie tepelné! Zde je patrný hlavní rozdíl oproti ostatním topným zdrojům. Domácnosti s tepelným čerpadlem mají navíc možnost využít speciální sazbu D 55 - "Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin".


Hlavní přednosti tepelných čerpadel:

- Tepelná čerpadla pracují velice efektivně a úsporně,

- Využívají nejčistší a nejlacinější zdroj energie, protože obebírají teplo ze země, z vody nebo ze vzduchu

- Mají plně automatizovaný, mikroprocesorem řízený provoz

- Nepotřebují žádné palivo, pouze elektrickou energii pro pohon kompresoru

- Mají bezkonkurenčně nejnižší provozní náklady (až o 60 - 70 % oproti jinak získávané energii)

- Účinnost tepelného čerpadla (topný faktor) dosahuje 2,7 až 4,5 násobek vloženého příkonu

Výraznou nevýhodou tepelných čerpadel jsou ovšem vysoké pořizovací náklady tohoto zařízení, výrazně nad 100 tisíc Kč. Některé z nich mají i omezení doby provozu (podle venkovní teploty), pak je nutná kombinace s dalším zdrojem tepla.


Technické parametry tepelného čerpadla:

Účinnost přeměny paliva na teplo

270 - 450* %

Výhřevnost paliva

1 kWh/kg

Průměrná spotřeba paliva pro výrobu 90 GJ užitečného tepla (rodinný domek)

8 300 KWh

* Účinnost větší než 100% neznamená, že by energie v zařízení vznikala sama od sebe. Teplo je ve skutečnosti získáváno z okolí.

Další informace o možnostech snižování spotřeby energie bude možné získat například na specializované výstavě EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2002 v pražském Kongresovém centru. Organizátorem výstavy je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a její náplní budou výrobky pro izolaci staveb (střešní, okenní, podlahové konstrukce, obvodové pláště, stavební materiály), využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody, úsporné elektrospotřebiče (kromě jiného pro osvětlení), ale i prodej publikací a časopisů o dané tématice, či možnost poradenství nezávislými poradci. Vstup pro veřejnost je zdarma. Další informace o EEBW: Energie efektivně 2002 získáte prostřednictvím e-mailové adresy eebw@svn.cz, případně na internetové adrese www.eebw.cz.


Juraj Krivošík
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Copyright © 2001 Domácí dílna