Domácí dílna: Český magazín pro kutily

Stropní desky hurdis vinu nenesou!

tisk.zprava, 5. prosince 2001

V souvislosti s haváriemi keramických stropů s deskami hurdis a způsobem informování veřejnosti o těchto událostech v některých médiích, zaujímá největší český producent tohoto výrobku - firma Alois Flachs - Hurdis, následující stanovisko...

Stropní deska hurdis je vyráběna v souladu s platnými a závaznými právními předpisy, technickými předpisy, normami a postupy, jež jsou schváleny příslušnými státními orgány a kompetentními institucemi.

V dosavadní historii produkce tohoto typu výrobku v naší firmě a při roční produkci cca 5 - 6 mil. kusů (na českém trhu prodávají stejný výrobek i jiní producenti, mj. je dovážen i ze SR) ani v jediném případě spadlých stropů nebylo zjištěno zavinění na straně výrobce, ale naopak ve všech dosud šetřených případech příčinou havárií stropů bylo nedodržení montážního postupu dle pokynů výrobce stavebními firmami provádějící stavební a montážní práce, případně to bylo chybou projektanta. Toto se vztahuje na havárie v minulých letech. Při dodržení doporučených montážních a technologických postupů výrobcem se veřejnost nemusí obávat užití našich výrobků na stavbách. Vzhledem ke krátkému časovému odstupu od medializovaných posledních havárií stropů se nelze z naší strany vyjádřit, neboť šetření ze strany státních orgánů nejsou dosud ukončena a naše firma k nim zatím nebyla nikým přizvána.

K haváriím stropů v minulých letech je třeba z naší strany nutno připomenout,že dosud ani v jediném případě takové havárie příslušné státní orgány neprojevily potřebu účasti naší firmy v procesu šetření příčin havárií, neboť nám sdělená zjištění porušení bezpečnostních a montážních předpisů byla vždy jednoznačně na straně stavebních firem, případně osob provádějících stavbu. Rovněž je třeba připomenout,že výroba hurdisek a jejich užití v praxi je podmíněno schvalovacím procesem ze strany státních orgánů, tj. certifikací a dodržováním příslušných právních norem, bez nichž nelze takový výrobek uplatňovat na trhu. Navíc kvalita tohoto výrobku je soustavně pod kontrolou a dozorem příslušných orgánů. Toto stanovisko se firma Alois Flachs - Hurdis, Hodonín rozhodla vydat s ohledem na zneklidnění veřejnosti a vzniklé obavy o svou bezpečnost způsobeným některými nepříliš šťastnými televizními reportážemi a články v denním tisku.

Laické i odborné veřejnosti jsme ochotni kdykoli v případě zájmu poskytnout dostupné informace.
Kontakt:
Alois Flachs - Hurdis
Měšťanská 150
695 01 Hodonín
tel.: 0628/321061
fax: 0628/321062
www.hurdis.cz
e-mail : hubacek@flachs-hurdis.cz

Copyright © 2001 Domácí dílna