Úsporná domácnost - III. - izolace oken a dveří

Juraj Krivošík, 22. dubna 2002

Úspory energie znamenají zajímavou možnost, jak snížit náklady na provoz našich domácností. Častokrát si ani neuvědomujeme, že to, co ve skutečnosti potřebujeme, je služba, kterou nám má energie poskytnout. Ne energii samotnou. Nepotřebujeme elektrony, jouly ani kilowatty, ale teplo, světlo, pohyb a podobně.

V dnešním článku popíšeme základní možnosti úspor tepelné energie v oblasti oken a dveří.

Okna

Okna zajišťují dvě základní funkce:
· přirozené osvětlení místnosti
· přirozené větrání místnosti

Při obou těchto základních funkcích dochází k tepelným ztrátám a to jednak prostupem tepla přes prosklenou plochu a rám a jednak infiltrací - únikem teplého vzduchu a přísunem studeného vzduchu okenními netěsnostmi, škvírami či při otevření okna. Obě tyto ztráty tepla je možno snížit, je ale třeba mít stále na paměti obě základní funkce okna, které jsou definovány nejen hygienickými normami, ale zejména skutečnými potřebami obyvatel místnosti.
Jak snížit tepelné ztráty okenních konstrukcí?

Přidání další izolační vrstvy (závěs, záclona)
Izolační funkce těchto vrstev se využívá zejména v noci, kdy není třeba zajišťovat přirozené osvětlení a kdy zejména v neobývaných místnostech není třeba přirozené výměny vzduchu. Toto opatření zpravidla nic nestojí a jeho přínos může být i několik procent úspor z roční spotřeby tepla pro vytápění.

Venkovní rolety jsou na rozdíl od vnitřních a meziokenních rolet, které mohou být více či méně propustné pro světlo, neprůhledné. Jejich ovládání bává často na bázi motorového pohonu, což vyžaduje zvýšené náklady. Tyto rolety se používají výhradně v noci nebo po dobu neobývání místnosti a mají větší izolační schopnosti, než rolety vnitřní. Dalším přínosem je větší akustická a "prachová" izolace ve srovnání s vnitřními roletami, což ocení zejména obyvatelé objektů při frekventovaných silnicích, železnicích, letištích či jiných zdrojích hluku. Montáž těchto rolet je ale zásahem do vnějšího vzhledu (fasády) domu, což může být na překážku. Rovněž navíjecí mechanismus umístěný v okenním otvoru zmenší průhlednou plochu okna. Energetické úspory po instalaci těchto rolet dosahují hodnot kolem 5% z celkové roční spotřeby tepla, což představuje návratnost takovýchto rolet hodně přes 10 let. Opět zde platí, že k jejich instalaci vedou i jiné, než čistě ekonomické důvody.

Nalepení průhledné izolační folie přímo na sklo okna
U této folie je nutno mít na paměti, že čím je folie účinnější, tím je i tmavší a propouští do místnosti méně denního světla. Druhou nepříjemnou vlastností těchto folií je fakt, že sice zabraňují nadměrným únikům tepla z místnosti, ale brání i vstupu tepla do místnosti. V zimě tak nelze počítat s tepelnými zisky od slunce. Folie je tedy vhodné umísťovat na severních fasádách či na plochách, kde není přímý tepelný zisk od slunce. Na okna jižní fasády se folie umisťují aby se zabránilo nadměrnému ohřívání interiéru zejména v letních měsících. Ceny izolačních folií jsou v rozmezí 500 - 800 Kč/m2, návratnost je okolo 5-10 let.

Přidání dalšího skla
Tepelné ztráty se zmenšují s rostoucím počtem skel, vytápěné místnosti je optimální osazovat dvojitým nebo zdvojeným oknem. Pokud je okno zasklené jednoduše, lze přidat další tabulku skla v samostatném rámečku, který se přimontuje na stávající okenní křídlo při zachování všech dosavadních funkcí okna (otvírání, snadné mytí či případná výměna skla včetně rámečku). Navíc se dosáhne i zlepšení akustické izolace při zachování stejné míry světelných zisků. Podle potřeby je možno sklo v rámečku volit s různými tepelně technickými vlastnostmi pro zvýšení tepelného odporu okenní plochy, popř. lze toto opatření kombinovat s instalací izolační folie. Před osazením rámečku je potřeba zjistit statický stav okenního křídla, rámu a závěsů, montáží rámečku se sklem dojde ke zvýšení jejich zatížení. Náklady na dodatečné sklo jsou závislé na celkové velikosti okna, pohybují se v rozmezí 1 200 - 1 500 Kč/m2 okna. Návratnost se počítá v jednotkách let.

Zasklení verandy
Motivací k zasklení verandy bývá právě snaha o zateplení přilehlé předsíně. Do verandy však často ústí okna obytných místností. Součástí návrhu proto musí být i řešení dostatečného větrání těchto místností.

Výměna oken
K tomuto zásahu je vhodné se odhodlat pouze v případě, že okna neplní své základní funkce a kdy je jejich technický stav na hranici (nebo dokonce za ní) únosnosti. Při návrhu nových oken je opět nutno pamatovat na vnější vzhled fasády a přijatelnost (památkáři, estetický vzhled). Z hlediska tepelných ztrát je prostá výměna oken při dnešních cenových relacích nenávratná.

Okenní rám
Konstrukce okenního rámu může být dřevěná, kovová nebo plastová. Z pohledu tepelných ztrát je jednoznačně nejhorší kovový rám, který je velmi dobrým vodičem tepla a v konstrukci okna tvoří výrazné tepelné mosty. Odstranění těchto mostů je velmi obtížné a příliš se k němu v praxi nepřistupuje. V úvahu připadá nástřik izolačním materiálem, nevýhodou je nízká estetická úroveň opatření, nutnost zachovat mechanické vlastnosti okenních křídel klade nároky na přesnost provedení. Nástřik do navrtaných uzavřených konstrukcí je opět dosti problematický. Častým řešením je tedy celková výměna oken.

Okenní netěsnosti
Přirozená výměna vzduchu v místnosti je zajišťována převážně okenními otvory (pokud odhlédneme od "ventilace" komínovými tělesy, dveřmi či zvláštními větracími otvory případně doplněnými mechanickými ventilátory). Tato funkce musí být zachována zejména v místnostech s přímým spalováním paliva (plyn, pevné palivo). Úprava okenních netěsností by měla být prováděna jako kompromisní řešení mezi hygienickými požadavky, tzn. maximální přísun čerstvého, v zimě tedy chladného vzduchu, a energetickými požadavky, tzn. nulová ztráta ohřátého vzduchu.

Netěsnosti jsou v zásadě dvojího charakteru, a to mezi okenním rámem a ostěním (zdivem) a mezi okenním rámem a okenními křídly.
Netěsnosti mezi rámem a zdí je možno vyplnit např. polyuretanovými pěnami, práce s tímto materiálem nevyžaduje zvláštní dovednosti a zatvrdlý vypěněný materiál lze snadno opracovávat.

Netěsnosti mezi rámem a křídly okna je možno utěsnit několika způsoby, např. kovovými pásky ("Kovotěs"), nalepením pryžových nebo silikonových profilů nebo jejich instalací do vyfrézované rýhy (u dřevěných oken), nalepením molitanových těsnících proužků, "vyrovnání" netěsností nástřikem pěnové hmoty atd.

Kovotěs je dlouhodobě používaný materiál, s jeho instalací jsou dlouholeté zkušenosti, ne vždy však plní svou funkci bezvadně. Zejména obtíže při otevírání či dovírání oken mohou snižovat jeho oblibu.

Lepení izolačních profilů je montážně velmi jednoduché, občas bývají problémy s kvalitou lepeného spoje, zejména při nedostatečně očištěných či odmaštěných konstrukcích při lepení. Možnost mechanického poškození např. při mytí okenních rámů je určitou nevýhodou tohoto postupu, jinak srovnatelného s ostatními technologiemi těsnění.

Osazování profilů do drážek je montážně náročnější (zručný domácí kutil jej při použití speciální frézky zvládne), výhodou je pak odolnost vůči mechanickému poškození. Společnou výhodou lepených a drážkových těsnění je různá velikost profilů umožňující reagovat na různě velké netěsnosti. Relativně dražší silikonové materiály se vyplatí vzhledem k delší životnosti a vyšší kvalitě materiálu, která má vliv zejména na tvarovou stálost a odolnost vůči vnějším vlivům (slunce, mráz, vlhko).

Nové typy oken účinně zabraňují přirozené infiltraci, ale bez dodatečných opatření (nucené větrání) se v obývaných místnostech zvyšuje vlhkost vzduchu a koncentrace zplodin. Důsledkem nevhodného utěsnění oken bývá vznik plísní, srážení páry na oknech i subjektivní pocit "vydýchaného" vzduchu.

Dveře

Funkce dveří je odlišná od funkce oken, slouží pouze ke vstupu do místnosti. Pozornost z hlediska tepelné izolace je třeba věnovat jak vstupním dveřím, tak vnitřním dveřím v domě, např. z předsíně nebo schodiště. Konstrukce dveří vykazuje malé hodnoty tepelného odporu, které jsou ještě horší u prosklených dveří, kdy se většinou používá jednoduché zasklení. Netěsnosti, které jsou zdrojem infiltrace, jsou velmi závislé na technickém stavu dveří. Dveře bývají vlivem častého otvírání, zavírání, působením vlhka či horka zkroucené a nedostatečně doléhají na zárubně.

Zvýšení tepelného odporu dveří lze dosáhnout instalací neprůhledné tepelné izolace na pevné (neprůhledné) části nebo aplikací opatření v prosklené části, obdobných jako u oken - montáž izolačních dvojskel nebo nalepení izolační folie (může být tmavší, a tím i kvalitnější z pohledu izolačních vlastností). Rovněž funkce těžkého závěsu v zimních měsících sníží tepelné ztráty, a to nejen jako dodatečná vrstva bránící prostupu tepla, ale i jako ochrana proti nežádoucí infiltraci vlivem netěsností. Zejména na návětrných stranách objektů je vliv netěsností značný.
Poněkud složitějším opatřením je výstavba zádveří, jehož funkcí je oddělení vytápěného obytného prostoru od vnějšího prostředí. Vzniká tak nevytápěný prostor, který má vnitřní teplotu mezi hodnotou teploty v interiéru (obvykle 20 - 22 oC) a hodnotou vnějšího prostředí (v průměru 3 - 4 oC), a tím dochází k menším tepelným ztrátám vytápěného prostoru. Navíc vzniká další obytný, i když nevytápěný prostor, využitelný pro různé účely.

Další informace o možnostech snižování spotřeby energie bude možné získat například na specializované výstavě EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2002 v pražském Kongresovém centru. Organizátorem výstavy je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a její náplní budou výrobky pro izolaci staveb (střešní, okenní, podlahové konstrukce, obvodové pláště, stavební materiály), využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody, úsporné elektrospotřebiče (kromě jiného pro osvětlení), ale i prodej publikací a časopisů o dané tématice, či možnost poradenství nezávislými poradci. Vstup pro veřejnost je zdarma. Další informace o EEBW: Energie efektivně 2002 získáte prostřednictvím e-mailové adresy eebw@svn.cz, případně na internetové adrese www.eebw.cz.


Juraj Krivošík
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Juraj Krivošík