Domácí dílna spotrebak.cz | pameti.cz | e-komerce.cz | svetnotes.cz  
Domácí dílna
-
pameti.cz - paměťové moduly a flash Kingston a Transcend

Domácí dílna
Aktuality Recenze Jak na to ? Bazar Diskuze

  Titulní strana

Služby serveru
mezi_menu
  Tipy a triky
mezi_menu
  Odborník radí
mezi_menu
  Katalog firem
mezi_menu
  Kalendář akcí
mezi_menu

O serveru

  Reklama

  Profil

  Kontakt

  Ochrana os. údajůÚsporná domácnost – II. - izolace Vytisknout...
Jak na to  ->  Dům  ->  Vytápění

Existuje několik druhů úsporných opatření – od těch jednoduchých a rychlých, po investičně náročnější a technicky složitější. V seriálu pěti článků, věnujících se možnostem úspor energie v domácnosti, přineseme několik cenných a praktických rad. V druhém článku se věnujeme základním možnostem úspor v oblasti izolací budov, které snižují spotřebu energie při vytápění.STAVEBNÍ IZOLACE

Jedním ze základních kroků ke snížení spotřeby energie na vytápění jsou stavebné izolace. Ty je vhodná zvážit a vybrat již při plánování stavby rodinného domu. Při výběru systému zateplení je dobré ověřit jeho vhodnost pro rodinné domky, které mívají členitější fasádu než např. panelové domy (větší nároky na klempířské práce, což prodražuje jednotkovou cenu systému), ověřit si použití této technologie (i zdatnost firmy samotné) na obdobných stavbách jinde a vždy je dobré nechat si vysvětlit způsob výpočtu očekávané úspory, časový postup prací (ne každá technologie zateplení je odolná vlivům počasí při její montáži). Zklamání nad výsledkem se může dostavit při změně vzhledu objektu a to zejména při výběru typu zateplení nevhodném pro rodinné domy (např. plastové lamely používané pro štítové zdi panelových objektů). Rovněž posouzení statiky objektu u těžších systémů zateplení a starších domů je nezbytné.

Instalace velké většiny systémů zateplení vyžaduje dostatečně kvalitní podkladní vrstvu stávající fasády, což se v mnoha případech neobejde bez odstranění zvětralých omítek nebo dokonce opravy zdiva. S vícenáklady na takovéto úpravy je třeba počítat. Většina lepených kontaktních systémů vyžaduje při montáži teplotu nad 5 oC, rovněž deštivé počasí je na překážku instalaci. Při aplikaci systémů, které vyžadují upevnění jeho částí do fasády pomocí kotvících prvků (hmoždinek) je třeba dbát na výběr kvalitních materiálů. Pokud je izolantem minerální nebo skelná vata, platí zásada důsledné ochrany tohoto materiálu před navlhnutím, které podstatně snižuje jeho izolační schopnost. Rovněž při instalaci kotvícího roštu ze dřeva (je možno použít i roštu z kovových materiálů) je rozhodující dostatečné vysušení dřeva, aplikace "mokrého" dřeva vede zcela zákonitě k pokroucení nosného roštu a k deformaci celého systému.

Montáž dodatečné tepelné izolace fasád je nutné svěřit odborně zdatným firmám, protože špatně navržená a nekvalitně provedená izolace může přinést majiteli domu nejedno zklamání. Zvláště majitelé rodinných domků mají často tendenci ke svépomocné instalaci různých systémů. Ze zkušeností lze jen doporučit u zateplovacích systémů tuto snahu vyloučit, neboť i nejedna odborná firma již doplatila na podcenění zdánlivých maličkostí.

Zateplovací systémy jsou v drtivé většině vícevrstvé. Konstrukce však působí jako celek. V žádném případě nelze doporučit šetření tak, že se vynechá některá z vrstev nebo se nahradí jinou, levnější. Vhodnější je již zpočátku nechat navrhnout takový systém, který bude levnější jako celek, ale bude splňovat požadované fyzikální vlastnosti.

Při volbě systému je často určující jeho měrná cena (náklady na instalaci 1 m2). Skladba nákladů bývá podobná a je třeba počítat se stavbou lešení, s náklady na práci a s materiálem. Samotnou funkci (tepelnou izolaci) přitom zajišťuje pouze tzv. izolant (např. pěnový polystyren, minerální či skelná vata, polyuretanová pěna), jejíž podíl na celkové ceně je poměrně malý. Obecně platí, že čím déle do budoucnosti uvažujeme, tím kvalitnější (= tlustší) by měla izolace být. Tento trend podporuje významně i fakt růstu cen energie, jejíž úroveň pro obyvatelstvo je v současné době stále ještě nízká.

Dodatečná izolace obvodové zdi je však opatření, jehož životnost je srovnatelná se životností stavby (u dobře provedeného systému při dodržení požadovaného postupu montáže) a tak by ani poměrně dlouhá návratnost neměla do budoucna zahleděného investora zcela odradit od záměru zateplení.

Zdánlivou maličkostí se může zdát tepelná izolace umístěná za radiátorová tělesa (nebo za individuální plynová topidla). Toto úsporné opatření je relativně nenáročné na instalaci a lze jej provést svépomocí. Takovéto izolační materiály (pěnový polystyren v tloušťkách okolo 1 cm potažený odrazivou reflexní vrstvou) jsou k dostání ve specializovaných obchodech a aplikuje se většinou lepením na vnitřní omítku obvodové zdi za radiátory. Sníží se tak extrémní a zcela zbytečné ohřívání této části zdiva, reflexní vrstva naopak odráží velké množství tepelného záření do místnosti. Pořízení takovéto izolace přijde řádově na stokoruny, návratnost tohoto opatření je poměrně rychlá.

STŘECHA

U střech plochých bývá úvaha o zateplení často spojena s nutností řešit problémy se zatékáním a tím vyvolané poměrně zásadní rekonstrukce střešního pláště. Pokud nejsou problémy se zatékáním, lze uvažovat o poměrně nenákladném způsobu zateplení u dvouplášťové střechy (nebo u střechy s mírným sklonem s nevyužívaným půdním prostorem) tzv. zafoukáním izolantu do tohoto prostoru. Vhodným materiálem je v tomto případě například sypký materiál na bázi starého papíru. Všechny ploché střechy lze zateplit a zároveň ochránit proti vodě nástřikem z polyuretanové pěny. Výhodou tohoto systému je výborná schopnost hydro i termo izolace, možnost aplikace na všechny typy střech a relativně jednoduchý postup nástřiku. Podmínkou dobré funkce izolace je její provedení specializovanou firmou. Vzhledem k náročnosti této technologie na strojní zařízení je vhodné o ní uvažovat u větších ploch.
Zkušenosti ukazují, že ani takové zdánlivé maličkosti, jako je např. možnost napadení izolace ptáky nesmí být zanedbány.

U střech sedlových je možno uvažovat o několika způsobech snížení tepelných ztrát této částí konstrukce domu. Každý způsob má své výhody i nevýhody a vše je třeba si pečlivě uvážit dříve, než začnete s případnou rekonstrukcí střechy, která s tímto opatřením může souviset.

Pokud se neuvažuje o využití půdního prostoru, připadají v úvahu všechny možnosti zateplení:
· Nafoukání izolantu do půdního prostoru
· Položení izolantu na podlahu půdy
· Vnitřní izolace střešního pláště pásy, deskami nebo nástřikem izolantu

U všech způsobů zateplení je nutno mít opět na paměti několik důležitých zásad. Tepelná izolace podstatným způsobem ztrácí svou hlavní funkci nárůstem objemové hmotnosti, což se nejčastěji stává jejím navlhnutím. Zatékání do střechy, položení vlhkého izolantu či jakékoli jiné vlhnutí materiálu je nutno důkladně zamezit. S tímto problémem souvisí otázka parotěsných izolačních vrstev, které zabraňují kondenzaci vodních par v konstrukci. S touto otázkou je vhodné se obrátit na odbornou firmu, která má dostatek zkušeností s instalací těchto systémů.

Další důležitá podmínka správné funkce izolantu je jeho rovnoměrné rozprostření po celé zateplované ploše. Zejména u zafoukávání izolantu nebo u volně položených izolantů musí být zabráněno vzniku tepelných mostů. K tomuto problému může dojít při sfouknutí nebo posunu izolantu (větrem, mechanicky). Dřívější problémy s napadáním izolantů živočichy (hlodavci, ptáci, hmyz) řeší výrobci pomocí chemických přísad do svých výrobků a postupně zvyšují jejich odolnost vůči těmto škůdcům.

Důležitou vlastností všech používaných materiálů je jejich požární odolnost. Instalace jiných než ověřených a certifikovaných materiálů a nedodržení předepsaného instalačního postupu může vést při shodě nešťastných okolností k nedozírným škodám. Zejména u komínových těles, u starších elektrorozvodů a v blízkosti jakýchkoli tepelných zdrojů je vhodné zvlášť pečlivě dbát na požární bezpečnost.

Střechou uniká někdy až čtvrtina tepla a relativně jednodušším způsobem (ve srovnání např. s izolací fasády) lze dosáhnout podstatné úspory tepla, nákladů a v neposlední řadě můžeme získat i další obytný či jinak využitelný prostor. Pokud zároveň se zateplením střechy provedeme i jiná úsporná opatření v domě (např. utěsníme škvíry mezi rámy oken, vyčistíme a seřídíme kotel, odstraníme zbytečné přetápění místností a větrání okny, odstraníme překážky zabraňující proudění teplého vzduchu od radiátorů do místnosti atd.), pak většinou stačí výkon současného kotle i na vytápění rozšířeného půdního prostoru.

V případě nepoužívání půdního prostoru nebo u plochých střech lze použít zateplení stropu posledního podlaží pod nevytápěným prostorem vnitřní izolací. Používají se různé systémy, od montáže izolačních desek a jejich překrytí podhledem (dřevo, desky, omítka, kazety) až po jednoduchou montáž podhledových izolačních vrstev, nejčastěji pak polystyrenové kazetové systémy lepené na strop. Účinnost této izolace, jako každé jiné, je přímo úměrná tloušťce izolační vrstvy. Nebezpečí tvorby plísní při dodatečné vnitřní izolaci stropu je ještě vyšší než v případě dodatečného zateplení stěn.

Náklady na zateplení střechy rodinného domku se pohybují v rozmezí 300 - 1200 Kč/m2. U levnějších způsobů zateplení, nenáročných na dodatečné krycí konstrukce, se tato izolace vrátí relativně rychle (během několika let), u dražších způsobů je nutno počítat s dobou návratnosti obvyklou u ostatních zateplovacích systémů (až desítky let).

PODLAHA

U většiny starších domů neexistuje tepelná izolace podlah. I když tímto stavebním prvkem uniká asi jen 10% tepla, nepříjemný chlad od nohou je kromě úspory tepla dalším motivem ke snížení těchto ztrát. Poměrně jednoduchá je izolace stropu sklepních místností, kde se nevyžaduje příliš kvalitní povrchová úprava. V méně exponovaných místnostech pomůže izolační podložka pod celopodlahovou krytinou (linoleum). Izolace podlahy bývá zpravidla prováděna pouze při její celkové rekonstrukci a často ve spojení s montáží podlahového topení. Docílí se tak velmi efektivně tepelná pohoda v místnosti, nevýhodou pak může být zvýšená cirkulace vzduchu. Prostá návratnost tohoto odizolování chladných sklepení bývá několik let a provádí se zpravidla právě ve spojení s jinými důvody (chlad od nohou, instalace podlahového topení apod.).


Další informace o možnostech snižování spotřeby energie bude možné získat například na specializované výstavě EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2002 v pražském Kongresovém centru. Organizátorem výstavy je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a její náplní budou výrobky pro izolaci staveb (střešní, okenní, podlahové konstrukce, obvodové pláště, stavební materiály), využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody, úsporné elektrospotřebiče (kromě jiného pro osvětlení), ale i prodej publikací a časopisů o dané tématice, či možnost poradenství nezávislými poradci. Vstup pro veřejnost je zdarma. Další informace o EEBW: Energie efektivně 2002 získáte prostřednictvím e-mailové adresy eebw@svn.cz, případně na internetové adrese www.eebw.cz.


Juraj Krivošík
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.


Sdílet článek
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  

 Související články
Spočítejte si, kolik uspoříte ...09.11.2007
Úsporná domácnost – VI - šetřete lehce a rychle15.05.2002
Úsporná domácnost - V - Obnovitelné zdroje 07.05.2002
Úsporná domácnost - IV - energie pro vytápění29.04.2002
Úsporná domácnost - III. - izolace oken a dveří22.04.2002
Úsporná domácnost – jak ušetřit energii – I.10.04.2002

 Reakce na článek 3 příspěvky 
Od Téma Datum
Rečičár Jozefdoporučte realizáciu podlahy28.11.2005 10:20
Eva Řepkovádotaz10.03.2004 11:59
I. Kvanduchovádotaz29.06.2003 19:27
Vypsat všechny Přidat komentář


Hledejte slovo nebo slovní spojení v článcích.
Sloupek
Ano, koupil jsem si štětku. Ale pro upřesnění nikoliv osobu, provozující nejstarší řemeslo na světě, ale nástroj, který se používá pro úklid záchodových mís.
Více ...
Reakce
Úsporná domácnost - IV - energie pro vytápění (3 komentáře)

Jak vytvořit a pečovat o interiér alergika (2 komentáře)

Stavba kamenného krbu II. (1 komentář)

Nejčtenější
Reklama

Redakce
 
© 2001- ABC Systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. ISSN 1214-1038